Notă de Informare

Societatea QUICQDATA S.R.L. (”Operatorul”) realizează diferite operațiuni de colectare și prelucrare cu privire la datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate care completează unul dintre fomularele disponibile pe website-ul http://members.zoom.report (“Website-ul”) sau transmit telefonic sau la adresa de e-mail de contact a Operatorului necesare încheierii și derulării unui contract cu persoana vizată.

Cadrul legal general este reprezentat de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (UE) 2016/679 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, precum și legislația națională aplicabilă.

Operatorul acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal, întrucât stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În secțiunea următoare, Operatorul a redat toate informațiile care sunt necesare pentru a înțelege activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

I. Definiții


Pentru scopul acestei Note de Informare, vă rugăm să luați în considerare că termenii enumerați mai jos vor avea următorul înțeles:
 1. date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 3. persoană vizată - este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate civilă de exercițiu deplină și dorește să beneficieze de serviciile Operatorului puse la dispoziție pe Website.

De asemenea, menționăm că termenii care sunt definiți în cadrul GDPR vor avea același sens și în prezenta Notă de Informare atunci când vor fi utilizați.

II. Datele cu caracter personal prelucrate de Operator


Serviciile disponibile pe Website constau în accesul la un sistem centralizat a unor date și seturi de date din surse publice, în forma și la data disponibile din respectivele surse publice sau în forma prelucrată de Operator, în formatul stabilit de Operator, pe care Persoana vizată îl poate consulta prin intermediul Website-ului, în condițiile Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Pentru încheierea și executarea contractului de prestări servicii la distanță, Operatorul va colecta și prelucra date cu caracter personal constând în numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, CNP, serie și număr de buletin, numărul de cont bancar ale Persoanei vizate.

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de Operator acesta este posibil să colecteze și date de trafic ale Persoanei vizate. Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

III. Identitatea și datele de contact ale Operatorului


Operatorul are sediul în Strada Valea Nucului 14A, Sector 2, București, este înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/14319/2011, având codul unic de înregistrare 29407186, datele de contact fiind contact@zoom.report și nr. de telefon 0745.174.177.

IV. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor


Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la următoarea adresă de mail: cosmin.nitu@zoom.report.

În cazul în care se solicită informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator, vă rugăm să contactați Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail: cosmin.nitu@zoom.report.

V. Scopurile pentru care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal


Pentru Persoane vizată, Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal în scopul încheierii și executării unui contract de prestări servicii la distanță.

VI. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal


Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în temei contractual, fiind necesară pentru încheierea și executarea unui contract de prestări servicii la distanță.
În lipsa furnizării datelor cu caracter personal Operatorul nu va putea furniza serviciile pe care Persoana vizată le solicită.

VII. Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal


Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora.

Operatorul dezvăluie datele angajaților și colaboratorilor de încredere ai Operatorul doar în cazul în care acestea sunt necesare pentru încheierea și executarea optimă a contractului de prestări servicii la distanță.

Este posibil să dezvăluim informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite. Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

VIII. Transferuri către state terțe


Operatorul nu transferă la acest moment date cu caracter personal către țări terțe.

IX. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal


Datele tale cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada îndeplinirii scopului, dar nu mai mult de 5 ani de la data colectării acestora. Prin excepție, dacturile ce conțin datele tale personale, se supun cerințelor de stocare specificate în legea contabilității și alte legi aplicabile.

X. Drepturile Persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal


GDPR oferă o serie de drepturi pe care fiecare persoană vizată le are în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Operatorul asigură exercitarea acestor drepturi, așa cum sunt ele descrise în cele ce urmează:

 • Dreptul de acces – Persoana vizată poate solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Operator, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (menționate în art. 15 din GDPR). Pe bază de solicitare prin e-mail, Operatorul va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de Operator; Operatorul poate refuza să răspundă pozitiv unei cereri de acces în cazul în care Persoana vizată depune o cerere în mod vădit nefondată sau excesivă.
 • Dreptul la rectificare este aplicabil în situațiile în care Operatorul deține date cu caracter personal inexacte sau incomplete, date pe care Persoana vizată are dreptul să ceară să fie rectificate sau completate.
 • Dreptul la ștergerea datelor în cazul în care datele nu mai sunt necesare Operatorului sau când datele au fost prelucrate ilegal.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării aplicabil atunci când acuratețea datelor cu caracter personal este contestată, pentru perioada necesară în vederea administrării situației. Acest drept este, de asemenea, aplicabil când prelucrarea datelor este ilegală și ștergerea datelor nu a fost cerută. Vă indicăm articolul 18 din GDPR pentru a putea vedea toate situațiile în care se va putea restricționa prelucrarea datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul Persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, comun utilizat și citibil de mașini și transmiterea mai departe a acestor date către alt operator. Acest drept la portabilitate va fi aplicabil numai cu privire la datele cu caracter personal pe care persoanele vizate ni le-au oferit și atunci când prelucrarea este realizată pe cale automată în vederea executării contractului încheiat de Operator și Persoana vizată.
 • Dreptul de a se opune constând în posibilitatea de a te opune prelucrării, în baza unor temeiuri cu privire la situația particulara a Persoanei vizate. Dreptul de a se opune se va aplica atunci când prelucrarea se bazează pe interesul legitim al Operatorului.
 • Dreptul Persoanei vizate de a-și retrage consimțământul, acolo unde prelucrarea se face în acest temei, pentru prelucrarea de către Operator a datelor cu caracter personal. Persoanele care și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor (i.e. în scopul transmiterii de newsletter-e) de către Operator vor putea să transmită retragerea acestui consimțământ printr-un mail la adresa contact@zoom.report.
 • XI. Dreptul Persoanei vizate de a depune o plângere unei autorități de supraveghere


  Persoanele vizate care consideră că drepturile acestora au fost încălcate vor putea să se adreseze Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (https://www.dataprotection.ro/).