TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI https:// zoom.report (T&C)

1. INFORMAȚII DESPRE NOI


1.1 Pagina de internet https://zoom.report/ (“Website-ul”) este operată de QUICKDATA S.R.L., o societate cu răspundere limitată înregistrată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Strada Valea Nucului, nr. 14A, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14319/2011, având codul unic de înregistrare RO29407186 (”Prestatorul”).

1.2 Date contact Prestator:

Adresa de corespondență: Strada Valea Nucului, nr. 14A, sector 2, București
Tel.: +40 745 174 177
Email: contact@zoom.report

1.3 Prestatorul oferă oricăror persoane fizice sau juridice, prin intermediul Website-ului, posibilitatea cumpărării de servicii online, prin intermediul cărora acestea, conform T&C, sub condiția înregistrării prealabile a unui cont de utilizator pe Website, în mod gratuit sau la prețurile indicate la secțiunea corespunzătoare din Website, beneficiază de acces limitat, non-exclusiv, la Baza de Date (astfel cum este definită mai jos).
1.4 T&C vor fi disponibili în permanență pe Website și pot fi modificați unilateral de către Prestator oricând, conform procedurii prevăzute în T&C.

2. DEFINIȚII


Termenii utilizați în T&C vor avea următorul înțeles:

Daca incarcati imagini pe stie, ar trebui sa evitati sa urcati imagini care au coordonatele GPS incluse (EXIF GPS). Vizitatorii pot descarca si extrage orice date de localizare din imaginile de pe site.
 • Baza de Date – sistemul de centralizare și prelucrare a Datelor din Surse Publice, în forma și la data disponibile din Surse Publice sau în forma prelucrată de Prestator, în formatul stabilit de Prestator, pe care Utilizatorul îl poate consulta prin intermediul Website-ului, în condițiile Termenilor și Condițiilor de utilizare.
 • Surse Publice – reprezintă website-urile/platformele autorităților și/sau instituțiilor publice/de interes public, a oricăror operatori economici, oricăror persoane fizice sau juridice care pun la dispoziția publicului date, seturi de date și/sau prelucrări ale datelor sau seturilor de date.
 • Solicitant – orice persoană cu capacitate civilă de exercițiu deplină, fizică sau juridică, prin reprezentant, care dorește deschiderea unui cont de utilizator pe Website completând formularul cu toate datele obligatorii învederate prin formular, respectiv numele, prenumele, un număr de telefon, adresa de e-mail, o parolă și confirmarea acesteia
 • Utilizator – orice Solicitant care a apăsat butonul de „înregistrare” și nu a fost nevoit să rectifice/să completeze nimic în câmpurile puse la dispoziție în formularul destinat deschiderii unui cont de utilizator;
 • Client – orice Utilizator care a optat pentru și plătit conform T&C un serviciu de acces la Baza de Date contra-cost;
 • Credențiale – adresa de e-mail și parola confirmată introduse de Solicitant în formularul de inițiere a accesului la Baza de Date cu care a devenit Utilizator al Website-ului.

3. PROCESUL DE CONTRACTARE A SERVICIILOR PRIN WEBSITE


3.1 Pentru a avea acces la Baza de Date, orice persoană cu capacitate civilă de exercițiu deplină, fizică sau juridică, prin reprezentant, trebuie să solicite deschiderea unui cont de utilizator pe Website completând formularul cu toate datele obligatorii învederate prin formular, respectiv numele, prenumele, un număr de telefon, adresa de e-mail, o parolă și confirmarea acesteia. La înregistrare, persoana trebuie să ofere informații reale, complete si corecte. Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele care completează formularul vor trebui sa folosească un user name (adresa de email) si o parolă care sunt unice.
3.2 Înainte de finalizarea creării contului, Solicitantului i se va oferi acces la T&C printr-un link plasat direct lângă spațiul destinat bifării de către Solicitant, cu textul „Am luat cunoștință și sunt de acord cu Termenii şi Condițiile de utilizare a Website-ului”. Bifarea căsuței de către Solicitant va avea semnificația voinței Solicitantului de a se angaja într-o relație contractuală cu Prestatorul conform T&C și acceptul Solicitantului pentru T&C care vor reglementa relația contractuală.
3.3 În cazul persoanelor juridice, Solicitantul trebuie să fie reprezentantul legal sau împuternicit al persoanei juridice și va fi considerat ca având putere de reprezentare în vederea încheierii contractului cu Prestatorul. Prestatorul nu răspunde cu privire la informațiile eronate sau datele de facturare precum și rezultatul acestei puneri la dispoziție în relația cu terții, solicitantul, respectiv utilizatorul, după caz, fiind pe deplin responsabili pentru informațiile comunicate Prestatorului.
3.4. Apăsând butonul „înregistrare”, Solicitantul devine Utilizator al Website-ului și poate beneficia de serviciile puse la dispoziție de Prestator, gratuit sau contra-cost, în funcție de gradul și perioada de acces la Baza de Date pe care le dorește, alegând pachetul de servicii și parcurgând pașii necesari plății dacă pachetul ales presupune un preț.
3.5. Plata prețului se face prin ordin de plată/foaie de vărsământ sau on-line cu card bancar, prin procesatorul de plăți contractat de Prestator. Plata prin ordin de plată se va iniția de către Utilizator dând click pe pachetul de servicii pe care îl dorește bifând solicitarea ca metodă de plată „OP” (trebuie menționat și unde, gen „în partea de jos a formularului în care completează detaliile de facturare din câmpurile puse la dispoziție pe formular). Prestatorul transmite factura proforma la adresa de e-mail cu care este înscris Utilizatorul care a solicitat plata prin ordin de plată în termen de cel mult 2 ore. Utilizatorul va efectua plata și transmite prin e-mail înapoi Prestatorului dovada plății. După comunicarea dovezii plății, în termen de 2 ore, Prestatorul oferă acces la Baza de Date conform pachetului ales și plătit de către Utilizator. De la momentul comunicării dovezii plății, contractul la distanță se consideră încheiat și produce efecte pe durata indicată în pachetul de servicii ales și achitat. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care plata valorii facturate de către Prestator nu este efectuată conform celor de mai sus, contractul nu se va considera încheiat și utilizatorul nu va fi îndreptățit la nicio pretenție față de Prestator cu privire la acces.
3.6 Utilizatorul este singurul responsabil cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul de utilizator. Orice folosire neautorizată a contului de utilizator sau altă încălcare a securității trebuie raportată imediat către Prestator pentru a lua măsuri, în caz contrar utilizatorul fiind responsabil pentru prejudiciile cauzate acestuia.
3.7 T&C pot fi modificați oricând unilateral de către Prestator, cu evidențierea noii versiuni pe Website; modificările vor fi implementate în relația cu utilizatorul prin continuarea accesării contului după informarea asupra noii versiuni a T&C. De la aceeași dată, Contractul va fi considerat modificat cu respectivele prevederi. În eventualitatea în care utilizatorul nu este de acord cu aceste modificări, poate denunța unilateral Contractul, prin e-mail cu confirmare de primire.
3.8 Prestatorul nu este responsabil pentru nicio decizie sau pentru nicio acțiune realizată de Utilizator în baza informațiilor publicate pe website, acestea având rol pur consultativ. Utilizatorul declară că înțelege că sursa menționată în conținutul Bazei de Date decide rezultatul pe care îl pune la dispoziție Prestatorul și că Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru conținutul furnizat de sursă.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI


4.1 Utilizatorul răspunde pentru asigurarea confidențialității și securității acestor credențiale și se obligă să asigure și să ia toate măsurile pentru păstrarea confidențialității acestor credențiale și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea și, implicit, la Baza de Date. Utilizatorul se obligă să anunțe Prestatorul, în maxim 24 de ore de la constatare, asupra unui eventual acces neautorizat la Baza de Date (inclusiv prin furtul credențialelor sau ajungerea acestora, în orice alt mod, în posesia unor persoane neautorizate), în caz contrar răspunzând pentru orice prejudiciu produs Prestatorului sau unui terț prin întârzierea notificării (suplimentar de răspunderea pentru prejudiciul produs prin accesul neautorizat al unui terț în cont).
4.2 Utilizatorul trebuie să asigure că deține conexiunea securizată la internet prin care să execute obligațiile aferente prezentului Contract, respectiv că deține mijloacele tehnice pentru a asigura securitatea accesării Bazei de Date.
4.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul nu devine proprietarul (nici nu dobândește vreun titlu/licență/alt drept) asupra datelor și informațiilor pe care le consultă la orice moment în Baza de Date conform Contractului.
4.4 Utilizatorul se obligă să utilizeze serviciile și/sau informațiile disponibile în cadrul Website-ului cu bună credință, pentru scopuri legale și fără a afecta drepturile de proprietate intelectuală ale Prestatorului sau ale terților, menționând sursa informațiilor obținute din serviciile oferite de Prestator și pe care le folosește în alte activități. Este interzisă orice utilizare neautorizată sau utilizarea incorectă a serviciilor / informațiilor disponibile în cadrul Website-ului. În cazul oricărei încălcări ale dreptului terților, Utilizatorul acceptă și consimte că va fi singurul răspunzător față de aceștia.
4.5 Cu excepția cazului în care există o aprobare expresă din partea Prestatorului, Utilizatorul nu va avea voie să:
 • i. utilizeze dispozitive (inclusiv software) care sunt proiectate să ofere acces automat repetat la Website sau să sondeze, să scaneze sau să testeze vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea legată în orice fel de Website;
 • ii. cu excepția browserului de navigare web sau a altor aplicații aprobate, să folosească orice software, program, aplicație sau orice alt dispozitiv pentru accesarea sau conectarea la Website și/sau sistemele Prestatorului, sau pentru a automatiza procesul de obținere, descărcarea, transferul sau transmiterea oricărui conținut din Website;
 • iii. transmită orice material sau aplicație care conține orice cod de computer sau fișiere care ar putea întrerupe, limita, bloca sau interfera cu funcționalitatea Website-ului;
 • iv. utilizeze orice conținut din Website pentru orice scop ilegal, inacceptabil din punct de vedere legal, moral, intimidator, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, amenințător sau ofensator și în general, care încalcă bunele moravuri.


4.6 În cazul în care Utilizatorul încalcă oricare din angajamentele de mai sus precum și în cazul în care încalcă orice obligație din T&C, Prestatorul va putea în orice moment, în funcție de gravitatea sau efectele încălcării) limita accesul, suspenda contul sau anula contul de Utilizator.
4.7 Utilizatorul are dreptul de a utiliza informațiile obținute în cadrul Website-ului exclusiv în activitatea proprie și în scopuri licite. Utilizatorul nu poate transmite credențialele niciunui terț care să aibă astfel acces la Website, o astfel de situație fiind considerată încălcare directă de către Utilizator a Contractului.
4.8 Prestatorul poate monitoriza utilizarea Website-ului de către Utilizator pentru a evalua funcționarea Website-ului, calitatea serviciilor primite, conformitatea cu Termenii și Condițiile de utilizare, securitatea Website-ului sau din alte motive legale. Urmare a acestui fapt, Prestatorul nu are nicio obligație față de Utilizatori și nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere care rezultă din această monitorizare.
4.9 Prin acceptarea T&C, Utilizatorul renunță expres și irevocabil la orice pretenție sau acțiune față de Prestator sau reprezentanții noștri cu privire la orice activități de monitorizare astfel desfășurate.
4.10 Utilizatorul își asumă obligațiile din Contract fără a se sprijini pe nicio garanție (chiar și implicită) a Prestatorului privind acuratețea, realitatea sau actualitatea Bazei de Date. Totodată, Prestatorul nu își asumă (și nu poate fi considerat că își asumă implicit) nicio garanție că Utilizatorul va putea utiliza Baza de Date pentru un anumit scop sau că Baza de Date va îndeplini toate așteptările/specificațiile Utilizatorului sau că Baza de Date va sprijini Utilizatorul altfel decât în scop informativ.
4.11 Utilizatorul se obliga sa achite contravaloarea facturilor/facturilor proforma emise de Prestator, conform T&C.
4.12 Fără a contraveni altor prevederi contrare din Contract, Prestatorul are dreptul de a suspenda în tot sau în parte funcționarea Website-ului, pe o perioada de maxim 30 (treizeci) de zile, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului prin afișare pe pagina de deschidere a Website-ului (landing pange), în vederea efectuării de lucrări de întreținere sau dezvoltare a Website-ului și va restitui Utilizatorului, la cererea scrisa, prin e-mail, a acestuia, a prețului în cota proporțională cu perioada efectivă de nefuncționare ce depășește 3 (trei) zile de nefuncționare. Rambursarea se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării e-mailului conform dreptului comun.
4.13 Accesul Utilizatorului în cadrul Website-ului conform prezenților Termeni și Condiții este furnizat acestuia numai în calitatea acestuia de utilizator final și numai pentru uzul său. Sunt considerate activități frauduloase ale Utilizatorului, fără a se limita la acestea, următoarele: a) furnizarea de informații eronate/falsificate sau utilizarea informațiilor din Baza de Date contrar scopului și termenilor din Termeni și Condiții; b) furnizarea ca activitate în sine a datelor din Baza de Date către terți contra cost (revânzarea serviciilor); c) acces neautorizat la Baza de Date; d) utilizarea informațiilor din Baza de Date cu nerespectarea legii sau într-o manieră care poate fi calificată drept încălcare contractuală, contravenție sau infracțiune. Dacă identifică o activitate frauduloasă, Prestatorul are dreptul: a) să suspende accesul la Baza de Date sau să rezilieze Contractul de plin drept, fără intervenția instanței sau alte formalități prealabile, fără nicio notificare prealabilă; b) să refuze încheierea unui nou Contract. De asemenea, Utilizatorul este responsabil pentru daunele rezultate din neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul paragraf, inclusiv pentru daunele cauzate unor terțe părți.

5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI. LIMITAREA RĂSPUNDERII


5.1 Utilizatorul declară că acceptă și consimte că Baza de Date se modifică în mod constant și conținutul acesteia poate fi diferit la momentul accesării gratuite de către Utilizator față de momentul la care Utilizatorul capătă calitatea de Client.
5.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Baza de Date folosește date din surse publice și sunt preluate în Baza de Date așa cum acestea sunt disponibile în respectivele surse publice, astfel că Prestatorul nu are nicio responsabilitate pentru acuratețea, realitatea sau actualitatea acestor informații.
5.3 Prestatorul nu garantează în niciun fel acuratețea, relevanța, conformitatea cu realitatea a informațiilor disponibile în cadrul Website-ului. Este posibil ca anumite materiale disponibile în Baza de Date să conțină informații false sau irelevante, inexactități, să fie incomplete și/sau erori.
5.4 Prestatorul nu garantează că:
 • i. funcționarea Website-ului va satisface cerințele sau așteptările Utilizatorului, Clientul nebeneficiind de un drept de retragere conform art. 16 lit. a) din OUG 34/2014;
 • ii. accesul la Website va fi neîntrerupt, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, sau fără erori sau defecțiuni; În cazul în care există astfel de întreruperi de funcționare a Website-ului pentru o perioada mai mare de 24 de h, Utilizatorului i se va prelungi perioada de folosire a site-ului cu zilele în care site-ul nu a fost accesibil.
 • iii. rezultatele obținute din utilizarea Website-ului vor fi corecte, complete sau actualizate.

5.5 Prestatorul sau reprezentanții săi autorizați nu vor fi în niciun caz răspunzători în cazul în care informațiile disponibile în cadrul Website-ului vor fi folosite de Utilizator în acțiuni delictuale, contravenționale sau penale sau în orice alt mod care încalcă prevederile legale sau Termenii și condițiile de utilizare a Website-ului.
5.6 Prestatorul sau reprezentanții săi autorizați nu vor fi răspunzători față de niciun Utilizator sau terță parte pentru niciun fel de prejudicii, directe sau incidentale (inclusiv pierderi de venit, profit nerealizat, pierderea unor oportunități de afaceri, prejudicii, daune etc.) care ar putea rezulta din funcționarea defectuoasă sau imposibilitatea de utilizare a Website-ului.
5.7 Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio problemă sau disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe software sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării Website-ului.
5.8 Prestatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Website-ului 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Utilizatorii acceptă că incidental serviciile pot fi inaccesibile incluzând dar fără a se limita la nefuncționarea echipamentelor sau a rețelelor, reparații sau operațiuni de întreținere efectuate periodic anunțate sau nu, cauze aflate în afara controlului Prestatorului. În aceste situații, Prestatorul nu oferă niciun fel de garanție și nu are nicio răspundere privind furnizarea serviciilor.
5.9 Prestatorul nu oferă niciun fel de garanție si nu are nicio răspundere, implicită sau expresă, referitoare la orice informații sau conținut prezentate sau accesate prin intermediul Website-ului. Prestatorul nu va fi responsabil, în niciun caz și în nicio măsură, pentru corectitudinea acestor informații sau conținut, pentru orice inadvertențe, erori sau omisiuni în ceea ce privește informațiile prezentate, conținutul ori pentru rezultatele obținute prin folosirea în orice fel a informațiilor sau serviciilor oferite prin intermediul Website-ului, pentru respectarea drepturilor terților ori pentru legalitatea informațiilor publicate în Website sau aflate în orice altă legătură cu Website-ul.
5.10 Utilizatorul va despăgubi Prestatorul împotriva oricărei plângeri, pretenții, cereri venite din partea unor terți care decurg din încălcarea de către Utilizator a obligațiilor legale sau contractuale asumate de acesta sau din încălcarea acestor T&C.
5.11 Informațiile și conținutul disponibile în cadrul Website-ului au scop pur informativ și nu constituie o recomandare privind încheierea sau nu a unei tranzacții și nici nu reprezintă o garanție privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activității Utilizatorului.
5.12 Rezultatul financiar al utilizării informațiilor și conținutului din cadrul Website-ului se face exclusiv pe riscul Utilizatorului.
5.13 Prestatorul pune la dispoziție asistență în utilizarea serviciilor prin formularul de contact de pe Website, pe formularul de chat aflat în colțul din dreapta jos pe Website sau prin e-mail. Durata de răspuns poate varia până la 6 ore de la comunicarea solicitării.

6. LIMITĂRI ALE UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI


6.1 În cazul în care sunt identificate încălcări ale T&C de utilizare a Website-ului, Prestatorul va avea dreptul să suspende sau să rezilieze orice drept acordat Utilizatorului pe baza acestor T&C.
6.2 Prestatorul va avea dreptul de a bloca accesul la utilizarea tuturor sau a oricăror module ale Website-ului sau a oricăror funcții ale Website-ului cu o notificare rezonabilă prealabilă pe e-mail sau pe landing-page-ul website-ului, în cazul în care Prestatorul alege să renunțe la un astfel de serviciu sau modul, temporar sau permanent.
6.3 Prestatorul își rezervă dreptul de a bloca accesul, integral sau parțial, în cadrul Website-ul în cazul în care există motive rezonabile să creadă că securitatea generală a Website-ului și/sau integritatea sistemului sau a infrastructurii sunt amenințate sau compromise.
6.4 Orice fel de reclamații cu privire la serviciile contractate vor putea fi formulate la adresa de e-mail de contact indicată în preambulul T&C. În cazul în care reclamația nu ține de o nefuncționalitate notificată de Prestator conform T&C, Prestatorul se obligă fie să remedieze în termen de 48 de ore motivul pentru care s-a efectuat reclamația, fie să răspundă în termen de 3 zile lucrătoare.

7. DURATA


7.1 Contractul se consideră încheiat la momentul acceptării de către Utilizator a prezenților T&C și va fi în vigoare nelimitat în cazul pachetului de servicii gratuite sau corespunzător serviciului achitat, după caz.

8. CONFIDENȚIALITATE


8.1 Ambele Părți sunt de acord că datele incluse în acest Contract, toate informațiile transmise de o Parte celeilalte în executarea Contractului, în special cele furnizate în format scris/electronic („Informații Confidențiale”) trebuie să rămână confidențiale și niciuna dintre Părți nu va divulga Informații Confidențiale unei terțe părți fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părți.
8.2 Nimic din aceasta secțiune VIII nu va împiedica pe niciuna dintre Părți să divulge Informații Confidențiale dacă și în măsura în care:
 • (a) în momentul divulgării informațiile respective erau în domeniul public; sau
 • (b) informațiile au fost legal în posesia uneia dintre Părți înainte de divulgarea lor de către cealaltă Parte (sau sunt dezvoltate sau procurate independent de Partea receptoare); sau
 • (c) divulgarea este impusă de lege, sau prin dispoziția unei autorități, numai în măsura în care divulgarea este necesară și numai persoanelor autorizate să primească Informațiile Confidențiale.

8.3 În cazul persoanelor juridice, Utilizatorul își exprimă în mod expres acordul pentru adăugarea sa în portofoliul de clienți ai Prestatorului (denumire, logo, etc.), care se va putea regăsi public pe Website, respectiv pentru folosirea denumirii sale și a logo-ului său în activitatea de promovare de către Prestator a Website-ului, atât în online cât și în offline, fără ca Utilizatorul să pretindă vreo contraprestație în acest sens.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


9.1 Prezentul Contract poate înceta după cum urmează:
 • (a) la expirarea duratei Contractului;
 • (b) oricând de către Utilizator prin transmiterea unui e-mail în acest sens, renunțând astfel la contravaloarea serviciilor achitate de care nu va mai beneficia;
 • (c) prin acordul Părților;
 • (d) în caz de forță majoră, potrivit dreptului comun;
 • (e) prin anularea contului de către Prestator ca urmare a încălcării de către Utilizator a obligațiilor prevăzute la cap. IV din T&C, fără vreo notificare prealabilă;
 • (f) prin denunțare unilaterală de către Prestator, cu respectarea unui preaviz transmis prin e-mail cu 1 zi calendaristică înainte, cu obligația returnării diferenței valorice a serviciului de care urmează ca Utilizatorul să nu mai beneficieze;
 • (g) în alte situații și in condițiile prevăzute în T&C.

9.2 Încetarea Contractului din oricare motiv prezentat nu produce niciun fel de efecte asupra obligațiilor deja scadente la momentul respectiv, și nici asupra acelor obligații care prin natura lor subzistă încetării relației contractuale din orice motiv.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR


10.1 Termenii și Condițiile sunt guvernați și vor fi interpretați în conformitate cu legea română în vigoare.
10.2 Orice neînțelegere în legătură cu drepturile și obligațiile Utilizatorului rezultând din Termenii și Condițiile va fi rezolvată pe cale amiabilă între părți. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul poate fi înaintat către instanțele judecătorești competente din București.